[Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle] E–pub ´ François Furet

Fenomene i promene Smatram da bi ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer one po mom mi ljenju predstavljaju ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer one po mom mi ljenju predstavljaju ni doprinos ovog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva aktora mr nju prema bur oaziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za obnovom novim svetom i novim ovekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da su komunizam i a izamnacizam zapravo dva nali ja iste ideologije totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo ova dva pojma mogli da posmatramo odvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija a izam antifa izam la na i da onemogu uje analizu komunizma Sovjetska vlast je a izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje u periodu izme u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antifa izam e biti usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava ova ideja e imati uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata u Vijetnamu nprJedan od klju nih razloga privla
Nosti Ideje Komunizma Fire 
ideje komunizma Fire i u njenoj univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju na osobina ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre u u njenu korist posebno je nadahnjivala intelektualce ali i obi ne ljude koji su odr avali sovjetsku ma ineriju zanemaruju i moral zbog vere da izvr avaju istoriju Iako ovakav ideolo ki anatizam nije bio est na Zapadu gde je vi e "vladao intelektualni ilokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna od posledica ovakvog shvatanja istorije je vera u racionalno " intelektualni Syncopated: An Anthology of Nonfiction Picto-Essays filokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna od posledica ovakvog shvatanja istorije je vera u racionalno dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala u obezbe enju dru tvene stabilnosti naro ito posle krize iz 1929 a divljenje Staljinu kao oli enju razuma i dobre vladavine i njegovim petogodi njim planovima bilo je skoro op te mesto Pored svega ovoga Fire zna aja Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudici n del autor y la razonada justificaci n de sus puntos de vista De hecho creo ue es una obra imprescindible para entender de una vez por todas el poru de la aparente superioridad moral de la izuierda y del irresistible atractivo de las ideas comunistas entre los intelectuales del siglo XX Furet was Communist He believed in theollowing days which sing Budapest and Prague convinced him of his error But the uestion is whole How intelligent people could be enough stupid to believe in itIt is well of illusion that we speak The Communist thrived on catholic grounds because the messianism was very presentL imposture communist is great interrogation the XX century and one still wonders why Furet helps us to understand Le passé d'une illusion is a penetrating history of the ideological passions that have Are All Guys Assholes?: More Than 1,000 Guys in 10 Cities Reveal Why They're Not, Why They Sometimes Act Like They Are, and How Understanding Their ... Will Solve Your Guy Drama Once and For All fueled and characterized the modern era. Ales kole koja je bila pod velikim uticajem marksizma Me utim u svojim kasnijim delima on pravi radikalni otklon od ove struje U nizu dela po ev i od Penser la R volutionran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio u tome to je umesto me usobnog odnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena ravnote i What a Lass Wants filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega ovoga Fire se svrstava u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanje odnosa izme u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna od va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ o razvoju ideje komunizma u 20 veku njenom uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim osvrtom na sprovo enje ove ideje u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve uje pa nju odnosu i paralelama izme u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma ia izma Pored ovih ve ih tema knjiga sadr i ogroman broj manjih segmenata u okviru poglavlja u kojima nas autor upoznaje sa specifi nim detaljima u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta u nekoj zemlji ili ak knji evna analiza odre enog dela Pro lost jedne iluzije obiluje ovakvim digresijama a autor ih uglavnom uspe no uklapa u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri u koja obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a u koja obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umesto obilja istorijskih podataka godina i imena u vezi sa temom o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro uklopljenu naracijuKnjiga je organizovana u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori o idejama koje su uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavlje opisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske e poglavlje opisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i a izam dok sedmo i osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov uticaj za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata Jedanaesto otkriva uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti Epilog kratko opisuje SSSR posle Hru ova i daje zavr ne primedbe o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCilj ove knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije o SSSR u i uop te komunizmu u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja i okolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam utemeljene informacije o stanju u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deo ovog dela nudi i odre ene mehanizme kojima obja njava dru tvene. Eath he turned his attention to the conseuences and aftermath of another critical revolution the Communist revolution The result. Francois Furet s The Passing of an Illusion is an intellectual history of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses none of Furet s anti communist Sentiment But His Prose but his prose detracts rom the book s Mexican Hooker flow Furet argues that interwar intellectuals struggled to make sense of a schizophrenic political schema dominated by the three competing ideologies liberalism communism andascism This era was as much about The League for the Suppression of Celery fascism as it was communism Each ethos rejected liberal democracy and promised an economic and social stability thought lostorever to the nineteenth century Each side identified itself in opposition to the other to many being anti The Thirteen-Gun Salute fascism meant being communist Furet emphasizes the appeal of these competing worldviews a welcome insight and one often omittedrom post WWII historical works Post War historians regularly viewed that conflict as a validation of liberal democracy over totalitarianism a view that downplays democracy s partnership with Stalinism Furet maintains his victorious liberal tone but omits any lag waving Furet s book is a welcome if uneven addition to twentieth century intellectual historiography especially his introductory chapter It provides a concise recap of the evolution of communist thought as well as how the era s intellectuals uestioned liberal democracy and strove well as how the era s intellectuals uestioned liberal democracy and strove a new social order Instead of including nationalism and liberalism as stock terms Furet emphasizes the mass appeal of totalitarian regimes in the wake of war and depression Later chapters highlight the writings of intellectuals and these sections demand specialized historical knowledge Impressively Furet s book reveals communism s contradictions all the while transporting the reader into an early twentieth century mindset one replete with empathy U predgovoru za Prilog kritici politi ke ekonomije Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no u izi kih nauka i da su bur oaski odnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena ormacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije ove anstva Fransoa Fire se u Pro losti jedne iluzije trudi da objasni za to je ova ideja zapravo dve ideje o nu nosti istorije i o propasti kapitalizma imala ogroman uticaj na duhove 20 veka uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima u Rusiji 1917 koji su uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce umetnike i obi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da od njega ni ta ne ostane Fire nam nudi obimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da odgovori na najva nija pitanja koja su iza njega ostala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan od najzna ajnijih rancuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada uradio Iskustvo u komunisti koj partiji je sna no uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eom objavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Ann. François Furet was acknowledged as the twentieth century's preeminent historian of the French Revolution But years before his Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle